Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn op alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten van toepassing.

1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met De KernTalentenpraktijk en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2 Bedrijfsomschrijving

De KernTalentenpraktijk is een zelfstandig werkende praktijk voor het maken van kerntalentenanalyses.

3 Definities

a. Opdrachtnemer: De KernTalentenpraktijk (onderdeel van Dienstverlening Jolanda Westra, KvK-nummer: 80196012), die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met De KernTalentenpraktijk een overeenkomst is aangegaan dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het laten maken van een kerntalentenanalyse; te weten de cliënt zelf en/of zijn werkgever of een andere opdrachtgever.

c. Cliënt: degene voor wie door de opdrachtnemer een kerntalentenanalyse maakt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

d. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen De KernTalentenpraktijk en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.

e. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

4 Uitvoering van de overeenkomst

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.

b. Wanneer er online een kerntalentenanalyse wordt gemaakt, dient de cliënt zorg te dragen voor een snelle en goede internetverbinding. Vooraf een ‘speedtest’ uitvoeren via Google is aan te bevelen. Ook dient het gebruikte device niet te oud te zijn om de kwaliteit van de verbinding te waarborgen. Opdrachtnemer attendeert cliënt hierop tijdens de kennismaking.

Indien de internetverbinding van de cliënt niet goed genoeg is waardoor opdrachtnemer haar werkzaamheden niet online kan uitvoeren, wordt er een fysieke afspraak gepland in Drachten. 

5 Tariefstelling

De KernTalentenpraktijk hanteert prijzen incl. btw voor particulieren en excl. btw voor btw-plichtigen zoals zzp-ers/bedrijven/organisaties. De prijzen voor een kerntalentenanalyse staan vermeld op de website www.kerntalentenpraktijk.nl. 
De algemene voorwaarden staan vermeld op de website en de link daar naar toe wordt met ieder e-mailbericht meegestuurd in een klikbare link in de handtekening.
Bij de (aanbetalings-)factuur zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid als pdf-bestand toegevoegd. Door betaling gaat opdrachtgever akkoord met de voorwaarden. 

6 Betalingsvoorwaarden

a. Door particulieren wordt vooraf de helft van het verschuldigde bedrag aanbetaald. Na ontvangst van het analyseverslag, wordt het resterende bedrag in rekening gebracht. 
Wanneer de werkgever of een instantie betaald, wordt het totaal verschuldigde bedrag vooraf gefactureerd.

b. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening onder vermelding van het factuurnummer.

c. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf die vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd.

7 Duur en beëindiging

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn.

b. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.

c. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgelopen termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

8 Annuleren of verplaatsen afspraken

a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

b. Indien door overmacht van opdrachtnemer een opdracht niet op de geplande datum kan worden uitgevoerd, wordt de cliënt hierover geïnformeerd. In overleg zal dan een nieuwe datum worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

c. Cliënt dient afspraken minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Er dient zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gepland te worden. 

d. Annuleren van een kerntalentenanalyse is mogelijk tot 24 uur voor het analyse-gesprek, tegen een schadevergoeding van 20% van het totaalbedrag.
Bij annuleren binnen 24 uur voor het analyse-gesprek, wordt een schadevergoeding van 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
Nadat het analyse-gesprek heeft plaatsgevonden, is annuleren niet meer mogelijk en is het totaalbedrag verschuldigd.

9 Vertrouwelijke informatie, geheimhouding en eigendom

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de cliënt.

b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel cliënt als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de cliënt of aan de wettelijke autoriteiten meldt.

c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

d. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de cliënt degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden kunnen worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.

e. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.

f. Het kerntalentenanalyseverslag mag zonder schriftelijke toestemming niet vermenigvuldigd en/of aan derden gesteld worden.

10 Aansprakelijkheid

a. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.

b. Cliënt is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die cliënt en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

c. De KernTalentenpraktijk geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

d. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen.

e. Heeft u trauma dat uw DNA heeft veranderd (bijvoorbeeld Niet Aangeboren Hersenletsel) of heeft u een psychiatrische aandoening (bijvoorbeeld autisme), dan kunnen wij de betrouwbaarheid van de kerntalentenanalyse niet garanderen. 

11 Klachtenprocedure

a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

b. Indien geen vergelijk wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

12 Eigendomsbehoud

a. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, waaronder het kerntalentenanalyseverslag, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

b. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

d. De cliënt verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op cliënt.

13 Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

 

Surhuisterveen, 30 oktober 2023.